Voorwaarden

STANDAARD-VERKOOPVOORWAARDEN TRIPLEX, MEUBELPLAAT, BOARD, HARDHOUT EN AANVERWANTE ARTIKELEN

Gedeponeerd ter Kamer van Koophandel voor Overijssel te Zwolle d.d. –2-’58. Deze verkoopvoorwaarden gelden steeds, tenzij de verkoper zich uitdrukkelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

Art. 1. Aanbiedingen en overeenkomst. Al onze aanbiedingen, voorraadlijsten en prijscouranten zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van voorverkoop. De verkoop (ook door middel van een vertegenwoordiger, of wederverkoper) is van de zijde van de verkoper eerst definitief na zijn schriftelijke bevestiging.

Art. 2. Levertijd. De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Door de verkoper wordt geen garantie op zich genomen omtrent de levertijd. Niet tijdige levering geeft de koper geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de koop.

Art. 3. Vervoer. De levering geschiedt ter keuze van de verkoper ongefrankeerd resp. af magazijn of af fabriek in Nederland geladen op of in vervoermiddel voor zover niet anders, b.v. cif. of fob., is overeengekomen. Ook indien de zending franco geschiedt, reizen alle goederen voor rekening en risico van de koper. Indien de verkoper voor het verder vervoer zorg draagt, kiest de verkoper de vervoergelegenheid zonder aansprakelijkheid naar beste weten, voor zover de koper geen bepaalde vervoergelegenheid heeft aangewezen.

Art. 4. Risico en eigendomsovergang. Terstond na aflevering zijn de goederen voor risico van de koper, transportrisico inbegrepen. De goederen blijven eigendom van de verkoper, totdat deze geheel zijn betaald.

Voordien mag er niet ten nadele van de verkoper en ten gunste van derden over beschikt worden, b.v. door verpanding of door eigendomsoverdracht als zekerheid.

Art. 5. Invoerrechten, omzetbelasting, enz. Invoerrechten zijn (bij cif.-verkoop) voor koper’s rekening. In alle gevallen zijn verhogingen van bestaande en invoering van nieuwe rechten en dergelijke na het afsluiten van de koop voor koper’s rekening. Prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting.

Art. 6. Verpakking. In rekening wordt gebracht de gebruikelijke verpakking, welke niet wordt teruggenomen. Verkoper is niet aansprakelijk voor beschadiging der buitenplaten.

Art. 7. Afmetingen en hoeveelheid (behoudens overheidsvoorschriften). In lengte- en breedtematen is een afwijking van ten hoogste 3% naar boven en naar beneden toegestaan, bij bestekmaten ten hoogste 1%. In de dikte is bij platen beneden 10mm een afwijking van te hoogste 3mm naar boven en naar beneden toegestaan, bij platen boven 10mm in afwijking van ten hoogste 3% naar boven en naar beneden. De opgegeven dikte geldt na het schuren of andere afwerking bij een vochtgehalte van 12%. De verkoper mag ten hoogste 2 1/2% meer of minder in hoeveelheid leveren. Bij speciale maten moet de juiste hoeveelheid worden geleverd.

Art. 8. Reclames. Reclames moeten, om geldig te zijn, binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij de verkoper ingediend zijn en voor dat de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt zijn.

Reclame wegens manco of maatverschillen moeten terstond na ontvangst door de koper op ’t ontvangstbewijs worden vermeld, terwijl de verkoper de gelegenheid moet worden gegeven de betreffende reclame te controleren.

Indien de reclame naar het oordeel van de verkoper juist is, zal deze te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis remplaceren na terugzending in originele toestand. Verkoper is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoegenaamd (b.v. tot vergoeding van indirecte schade) verplicht. Reclames geven de koper geen recht ontbinding van de koop te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen. (Zie ook art. 11).

Art. 9. Overmacht. Ingeval van vertraging in de aanvoer van grondstoffen, machinebreuk, staking, overheidsmaatregelen, oorlog, brand en soortgelijke omstandigheden en in het algemeen oorzaken buiten de wil van de verkoper is de verkoper te zijner keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur der belemmeringen te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de leverancier, van wie de verkoper de goederen betrekt, door welke oorzaak ook in gebreke blijft met leveren of niet goed of niet tijdig levert, is de verkoper hiervoor niet aansprakelijk jegens de koper.

Art. 10. Wanprestatie van de koper. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, is de verkoper bevoegd de koop zonder sommatie of ingebrekestelling te annuleren, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

Art. 11. Betaling. Voor zover niet anders is bepaald dient de koper te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder korting. Verkoper behoudt zich steeds het recht voor (ook voor het geval de koop op andere condities is afgesloten) onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te vorderen. Indien niet tijdig betaald wordt, is een toeslag van 1% per maand verschuldigd zonder verdere sommatie, ingebrekestelling, wisselprotest of dagvaarding. Invorderingskosten in en buiten rechten, waaronder begrepen proceskosten en kosten faillissementsaanvrage ten laste van de debiteur.

Art. 12. Valuta. Indien de valuta, waarin verkocht is, na het afsluiten van de koop meer dan 5% devalueert of de goudwaarde lager wordt vastgesteld, is de verkoper gerechtigd de koop voor zover nog niet uitgevoerd, zonder meer te annuleren.

Art. 13. Oorlogsclausule. De verkopen geschieden in geval van oorlog onder voorbehoud zonder aansprakelijkheid van verkoper, welke zich de bevoegdheid voorbehoudt extra kosten in rekening te brengen resp. de verkoop ongedaan te maken.

Art. 14. Recht. Het Nederlandse recht is van toepassing. De kantonrechter resp. de Arrondissementsrechtbank te Zwolle is bij uitsluiting bevoegd, tenzij de verkoper goedvindt elders in rechten op te treden.

Art. 15. Afwijkende bedingen of voorwaarden. Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u graag iets bestellen, dan kunt u contact opnemen met de binnendienst van:

H. Huyskamp’s Fijnhouthandel Zwolle B.V.    
Nipkowstraat 17
8013 RJ Zwolle

Telefoon:                
038-4650500                
Fax:                
038-4654470                
Email:                
huyskamp@huyskamps.nl

of klik hier voor persoonlijke e-mailadressen

Openingstijden

Kantoor maandag t/m vrijdag: 7.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur

Werf maandag t/m vrijdag: 7.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur

Indien u materiaal op wilt halen, dan graag in de middag en indien mogelijk in overleg. Dan kunnen we u het beste van dienst zijn! 

Op het contactformulier kunt u ook uw vraag kwijt, een bestelling doen of de maandelijkse nieuwsbrief aanvragen. Let op: wij zijn een groothandel en kunnen aanvragen van particulieren niet in behandeling nemen. Uiteraard kunnen wij u op verzoek wel proberen door te verwijzen naar een goed adres.

Contactformulier